دی ۲۲, ۱۳۹۴

آغاز دوره

رییس اداره بهداشت دهان و دندان وزارت بهداشت با اشاره به هزینه‌های بالای خدمات دندانپزشکی و همچنین میزان پوسیدگی‌های دندانی در کودکان، جزییات برنامه بهداشت دهان […]
دی ۲۲, ۱۳۹۴

آغاز دوره

رییس اداره بهداشت دهان و دندان وزارت بهداشت با اشاره به هزینه‌های بالای خدمات دندانپزشکی و همچنین میزان پوسیدگی‌های دندانی در کودکان، جزییات برنامه بهداشت دهان […]
دی ۱۲, ۱۳۹۴

آغاز دوره

رییس اداره بهداشت دهان و دندان وزارت بهداشت با اشاره به هزینه‌های بالای خدمات دندانپزشکی و همچنین میزان پوسیدگی‌های دندانی در کودکان، جزییات برنامه بهداشت دهان […]
دی ۱۲, ۱۳۹۴

برنامه کلاسی

رییس اداره بهداشت دهان و دندان وزارت بهداشت با اشاره به هزینه‌های بالای خدمات دندانپزشکی و همچنین میزان پوسیدگی‌های دندانی در کودکان، جزییات برنامه بهداشت دهان […]