دستیار قفسه‌چینی دارو

ضرورت دوره مهارتی دستیار قفسه‌چینی دارو از آنجا روشن میشود که شما در هر کوی و برزن داروخانهای را مشاهده میکنید که اگر بشود به آن واحد صنفی اطلاق نمود شاید از پربارترین و پرکاربردترین واحدهای فعال جامعه باشد. شما با انتخاب این حرفه و مهارت به سرعت زمینه اشتغال خود را فراهم می‌آورید.

۱ آشنایی با نسخه‌خوانی و نسخه‌پیچی

۲ توانایی عرضه محصولات بهداشتی آرایشی

۳ توانایی پیشگیری از حوادث احتمالی ناشی از کار

۴ توانایی ساماندهی و نگهداری و طبقه‌بندی داروها براساس کاربرد آن‌ها